background background

Déifferdeng

Paulo De Sousa

[FR] Paul est actif au sein des Verts à Differdange depuis 2015 et en 2016, il est devenu secrétaire de la section locale.  En 2020, il est élu conseiller communal et en mars 2022, il remplace Laura Pregno pour un an au sein du collège échevinal. Paulo est professeur de mathématiques et travaille au LMA à Pétange depuis plus de 10 ans.  La jeunesse, le sport et le logement ont toujours été ses principaux intérêts politiques. Pendant son temps libre, Paulo aime passer du temps avec sa famille et est très actif dans le sport.

[LU] De Paulo ass zanter 2015 zu Déifferdeng bei déi gréng aktiv an 2016 ass hie Sekretär vun der Lokalsektioun gin. 2020 ass hien an de Gemengerot nogeréckelt an zenter März 2022 ersetzt hien d’Laura Pregno während engem Joer am Schäfferot. Hien huet Mathé zu Nanzeg studéiert a schafft schon iwwer 10 Joer am LMA zu Péiteng. Jugend, Sport an Logement waren emmer seng politesch Haaptinteressen, mee dëst huet sech immens iwwert déi leschte Joren weiderentwéckelt. Dem Zentrum vun Déifferdeng eng nei Identitéit ze ginn ass ee vun sengen groussen Ziler. A senger Fraizait verbréngt de Paulo Zait mat senger Famill, sief dat mat hinne spillen oder sief dat si beim Sport ze begleeden an ufeieren.

[PT] Paulo é militante do Partido dos Verdes em Differdange desde 2015 e em 2016 é secretário da seção local.  Em 2020 foi eleito como conselheiro comunal e em março de 2022 substitui Laura Pregno por um ano no executivo da câmara municipal.  Paulo é professor de matemática e trabalha na LMA em Pétange há mais de 10 anos.  Juventude, desporto e a habitação sempre foi seu principal interesse político. Nos tempos livres, Paulo passa tempo com a família,e é muito activo no desporto.